Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

martyna18
6456 6343
Reposted frommiischa miischa

January 19 2020

martyna18
6515 3cfb
Reposted fromipo ipo

January 15 2020

martyna18
2602 4d9c
jakieś słodkie słowa
martyna18
3572 706b 500
Reposted fromtfu tfu

December 29 2019

martyna18
1602 6021 500
- Maciej Wierszycki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
martyna18
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robię, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 20 2019

martyna18
3051 a452 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes

December 07 2019

martyna18
martyna18

November 21 2019

martyna18
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viamarvelous marvelous

June 24 2017

martyna18
martyna18
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
martyna18
6756 b31d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
9169 af8b
Reposted frompheebs pheebs viaretaliate retaliate

March 10 2017

martyna18
3191 aa80
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

July 09 2015

martyna18
martyna18
3489 8abb
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGdybysByl GdybysByl

June 28 2015

martyna18
8780 ce21
martyna18
5553 9697 500

June 27 2015

martyna18
6389 48aa
OBLIVIATE <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl